top of page

AFSHAREX

  • Afsharex

آخرین آمار از میزان نقدینگی

در یک سال منتهی به مهر روزانه ۲۵۷ میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است.به گزارش بنکر (Banker)، این پول جدید از طریق بانک‌ها با یک نسبت ۸.۵ تبدیل به نقدینگی جدید شده تا اقتصاد در یک سال گذشته شاهد اضافه شدن روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی باشد. آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان نخستین فصل پاییز حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به نزدیک ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی هم که بیانگر خلق پول از کانال بانک مرکزی است، بالغ بر ۳۸۸ هزار میلیارد تومان شده است. جدیدترین تصویر از کل‌های پولی می‌گوید: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان است و پایه پولی هم از ۳۸۸ هزار میلیارد تومان گذشته است.

دو نکته مورد اشاره از مقایسه همین ارقام استخراج می‌شود؛

نخست: حدود نیمی از مقدار اضافه شده به نقدینگی مهر در هفته اخر اتفاق افتاده است؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۶۳ هزار میلیارد تومان.

دوم: پایه پولی اضافه شده در مهر با یک نسبتی در حدود ۴ تبدیل به نقدینگی جدید شده، اما در بازه هفتگی این نسبت در حدود ۱۴ بوده است؛ یعنی در هفته آخر مهر ۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی اضافه‌شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به‌وجود آورده است.

البته برخی تحلیلگران اعتقاد دارند با توجه به اینکه آمار نقدینگی و پایه پولی ماهانه احصا می‌شود، نمی‌توان بازه ماهانه را با بازه هفتگی مقایسه کرد زیرا در بازه ماهانه امکان دارد اعداد بازنگری و برخی از اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌های هفتگی اصلاح شوند.


منبع: بنکر

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page